top of page

Lakásrezsi támogatás jogosultjai - jelenleg


(2022 aug. 9.-én) Jogosult az, aki

 • megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és

 • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVL törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet alapján - szociálisan rászoruló, vagy fogyatékkal élő - védendő fogyasztónak minősül, és

 • igazolja a hivatkozott Korm. rendelet szerinti védendő fogyasztói nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásba vétel kezdeményezését.

A hivatkozott kormányrendeletek értelmében szociálisan rászoruló védendő fogyasztói státuszra jogosult, aki (vagy akinek a háztartásában élő személy):

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

 • a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

 • a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

 • a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 • a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

 • Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket,

 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll,

 • a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Szintén a hivatkozott kormányrendeletek értelmében fogyatékkal élő védendő fogyasztói státuszra jogosult aki:

 • vakok személyi járadékában részesül,

 • fogyatékossági támogatásban részesül.

A támogatásra egy lakásban egy személy jogosult. A jogosult vagy a távhőszolgáltatás! támogatást, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási támogatást veheti igénybe.


14 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Együttműködési szándéknyilatkozat

„Közös a jövőnk.” Ezzel a gondolattal kezdődik a három diákszervet által kidolgozott és Karácsony Gergely főpolgármester által felvállalt program. Ez a gondolat volt a vezérfonala a mostani kormányza

Meghívó

Ferge Zsuzsa szakmai örökségének nyomában szabadegyetem, 2 évad, 7. alkalom, 2024 április11 du. 5óra Az időstársadalmat érintő kérdések és problémák - kerekasztal-beszélgetés Felkért résztvevők - Szém

コメント


bottom of page